För en
strålsäker
vardag

Kategorier

Wi-fri är en stor satsning med flera fokusområden (kategorier), med syfte att alla har rätt till …

  1. kännedom om var wi-fi-sändare finns
  2. att slippa exponering
  3. god hälsa

… enligt bl.a. Miljöbalken och flera internationella konventioner.

___

Kategorier:

  1. Måltid + certifiering.
  2. Arbetsplats + certifiering.
  3. Dagis & skola + certifiering.
  4. Hem & hotell
  5. Kollektivtrafik
  6. Vegetation (inkl odling)

_ _ _

Måltid (C) Äta ute (restaurang och café). Även applicerbar på måltider i skolrestaurang och hemma.

Arbetsplats (C) Elektrosmog som en arbetsmiljöfråga.

Dagis & skola (C) Känsligaste målgruppen har dagis & skola som sitt hem 1/3 av dygnet.

Hem & hotell Avser ännu ett grundläggande behov: Sömn (och vila/återhämtning). Hotell är våra tillfälliga hem när vi reser.

Kollektivtrafik Med hänsyn till både kunder (resenärer) och personal. Ev certifiering.

Vegetation Övriga fem kategorier rör människa/hälsa. Denna kategori är viktig då … 1) den inkluderar odling som indirekt påverkar även människor … 2) vegetationen kan inte fly eller skydda sig från elektrosmog … 3) detta fokus är ofta förbisett, och relevanta aktörer (t.ex. miljöorganisationer som myndigheter och NGO) måste börja arbeta med frågan.